Podporujeme návrh na začatie konania na Ústavnom súde SR

Podporujeme návrh na začatie konania na Ústavnom súde SR na preskúmanie súladu návrhu novely s ústavou pri predpise z 8. februára 2024 č. ___/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Iniciatíva za právny štát združuje […]

Stanovisko Iniciatívy za právny štát k návrhu zmeny zákona o ochrane oznamovateľov

Široká podnikateľská komunita zamestnávateľských a podnikateľských asociácií a obchodných komôr združená v Iniciatíve za právny štát vyzýva slovenských poslancov, aby odmietli navrhované zmeny zákona o ochrane oznamovateľov korupcie, inak sa podľa nich sťaží odhaľovanie korupčných trestných činov a obmedzia sa práva oznamovateľov korupcie. Vyjadrujeme nesúhlas s návrhom vlády  na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým […]

Stanovisko Iniciatívy za právny štát k súčasnému stavu legislatívneho procesu na Slovensku

Zástupcovia širokej domácej a medzinárodnej podnikateľskej komunity sa zhodujú na tom, že pre stabilitu podnikateľského prostredia na Slovensku je kľúčová minimalizácia prijímaných zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, cez poslanecké alebo pozmeňujúce návrhy, znižovanie nadmernej regulačnej, ako aj administratívnej záťaže a prinavrátenie dôvery vo výkon inštitúcií nezávislého dohľadu. Práve preto organizácie združené v „Iniciatíve za právny štát“ […]

Stretnutie zástupcov partnerov Iniciatívy za právny štát

Zástupcovia partnerov Iniciatívy za právny štát sa 11.10. stretli, aby sa spoločne zamysleli nad plánmi a výzvami spoločných aktivít v najbližšom období. Pripomenuli sme si a zhodli sa na pokračovaní sledovania hlavných tém, ktorými sa Iniciatíva zaoberá, čo sú: – Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu – Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich […]

Právny štát a Ľudský kapitál: pozičné dokumenty a predvolebné diskusie

Právny štát je základom stabilnej a spravodlivej spoločnosti. Pevný právny rámec nielenže vzbudzuje dôveru občanov a podnikov, ale priťahuje aj zahraničné investície a podporuje hospodársky rast. Dodržiavanie zásad právneho štátu zabezpečuje rovnakú ochranu a príležitosti pre všetkých, podporuje pocit dôvery, stability a transparentnosti, ktoré ďalej posilňujú sociálnu štruktúru krajiny. Podobne je ľudský kapitál na Slovensku […]

Tlačová konferencia iniciatívy k poslaneckým návrhom (13.apríl 2023)

Po stretnutí s pani prezidentkou predstavili zástupcovia Iniciatívy za právny štát médiám svoje jednotné stanovisko. V dôsledku veľkého množstva nových právnych predpisov trávia podniky a zamestnávatelia drahocenný čas prispôsobovaním sa zmenám, ktoré majú často negatívne dôsledky na ich fungovanie. Otvorená diskusia s odbornou verejnosťou v počiatočných fázach prípravy legislatívy by výrazne zlepšila transparentnosť celého procesu, […]

Zástupcovia iniciatívy sa stretli s pani prezidentkou SR (13. apríl 2023)

Pani prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 13. apríla 2023 prijala zástupcov Iniciatívy za právny štát V mene zamestnávateľských združení, obchodných a priemyselných komôr, ako aj podnikateľských asociácií hlásiacich sa k Iniciatíve za právny štát sme sa na pani prezidentku obrátili s cieľom poukázať a vyjadriť naše znepokojenie nad nekvalitou súčasného legislatívneho procesu, ktorým sa […]

Návrh novely zákona o osobitnom odvode má zásadné dopady na vybrané odvetvia a firmy (9. február 2023)

Najväčšie zamestnávateľské organizácie zaslali spoločné listy premiérovi, Eduardovi Hegerovi a predsedovi parlamentu, Borisovi Kolárovi, s apelom na zastavenie prijímania legislatívnych zmien s negatívnym dosahom na podnikateľský sektor. Jednotný podnikateľský sektor: – upozorňuje, že návrh má zásadné negatívne dopady na vybrané odvetvia a firmy, ktoré ohrozia ich hospodárenie a investičné plány, pričom s najväčšou pravdepodobnosťou vytvoria […]

Výberová komisia odporučila 2 kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (9.január 2023)

9. januára sa uskutočnilo verejné vypočutie dvoch kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Výberová komisia odporučila vláde SR dvoch kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie, a to Tomáša Gibu a Martina Daniša. Úrad vlády SR do výberovej komisie opätovne prizval odborníkov z mimovládneho sektora vrátane zástupcu Iniciatívy za právny štát. Za […]

Výberová komisia odporučila kandidáta na nového šéfa Protimonopolného úradu (21.december 2022)

V stredu 21. decembra sa uskutočnilo verejné vypočutie troch kandidátov na nového šéfa Protimonopolného úradu SR. Podľa zápisnice zverejnenej na internetovej stránke Úradu vlády SR výberová komisia odporučí vláde Juraja Beňu. Podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže predsedu Protimonopolného úradu vymenuje prezidentka SR na návrh vlády SR. Pre výber kandidátov do regulačných a kontrolných orgánov […]